Объявление о проведении слушания по ежегодному отчету деятельности АО «АлЭС» за 2015 г. Вид регулируемых услуг – услуги по производству тепловой энергии, услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка химически очищенной воды)

   «Алматы электр станциялары» Акционерлік қоғамы тұтынушыларға және басқа да мүдделі тұлғаларға «АлЭС» АҚ 2015 жылғы қызметі туралы жыл сайынғы есеп беру бойынша тыңдаудың өткізілетінін хабарлайды:

1. Табиғи монополия субъектісі – «Алматы электр станциялары» Акционерлік қоғамы;
Табиғи монополия субъектісінің мекенжайы –Алматы қаласы, Достык даңғылы,7;
2. Жыл сайынғы есеп берудің өтетін мерзімі – 2016 жылдың 11 сәуірі, сағат 15:00;
Жыл сайынғы есеп берудің өтетін орны –Алматы қ., Сейфуллин даңғ, 433, 1- ЖЭО әкімшілік ғимараты;
3. Реттелетін қызмет (тауар, жұмыс) түрлері – жылу энергиясын өндіру және магистральді құбырлармен су беру (химиялық тазартылған су дайындау) қызметтері.

   Акционерное общество «Алматинские электрические станции» уведомляет потребителей и иных заинтересованных лиц о проведении слушания по ежегодному отчету деятельности АО «АлЭС» за 2015г.:

1. Субъект естественной монополии – Акционерное общество «Алматинские электрические станции»;
Местонахождение субъекта естественной монополии – город Алматы,
пр. Достык,7;
2. Дата проведения ежегодного отчета – 11 апреля 2016 года в 15:00 часов;
Место проведения ежегодного отчета – г.Алматы, пр. Сейфуллина, 433, административный корпус ТЭЦ-1;
3. Вид регулируемых услуг (товаров, работ) – услуги по производству тепловой энергии, услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка химически очищенной воды).