АО «Алматинские электрические станции»: инвестиции в надежность и качество

Учитывая дополнительную прибыль от деятельности по производству электрической энергии в 2013 году, внесены изменения и дополнения в Соглашение с МИНТ РК на 2014 год. Объем инвестиционных обязательств АО «АлЭС» с учетом изменений составляет 6 779,5 млн. тенге.

«Алматы электр станциялары» АҚ: сенімділік пен сапаға инвестициялау
2013 жылы электр энергиясын өндіру қызметінен түскен қосымша пайданы ескере отырып, ҚР ИЖТМ-мен жасасқан 2014 жылғы Келісімге өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Енгізілген өзгерістер есебімен «АлЭС» АҚ-ның инвестициялық міндеттемелерінің көлемі 6 779,5 млн. теңгені құрады