Объявление о заключении крупной сделки

«Алматы электр станциялары» АҚ (бұдан әрі – «АлЭС» АҚ) «АлЭС» АҚ Директорлар Кеңесімен 2018 жылдың 21 қыркүектегі (№ 08/18 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен 26.11.2014ж. № KS 02-14-39 Кредит желісін беру туралы келісім бойынша қаржыландыру лимитін 33 327 142 000 (отыз үш миллиард үш жүз жиырма жеті миллион жүз қырық екі мың) теңгеге дейін ұлғайту және кепілмен қамтамасыз ету жолымен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдағанын хабарлайды».

«АО «Алматинские электрические станции» (далее – АО «АлЭС») сообщает, что 21 сентября 2018 года Советом Директоров АО «АлЭС» (Протокол № 08/18) принято решение о заключении крупной сделки с АО «Народный банк Казахстана» путем увеличения лимита финансирования по Соглашению о предоставлении кредитной линии KS 02-14-39 от 26.11.2014г. до 33 327 142 000 (тридцать три миллиарда триста двадцать семь миллионов сто сорок две тысячи) тенге и предоставления залогового обеспечения».