Объявление о дополнении к проспекту выпуска акций

АО «Алматинские электрические станции», находящееся по адресу: 050002, г.Алматы, пр. Достык, 7, сообщает о произведенной 26 сентября 2017 года Национальным Банком Республики Казахстан государственной регистрации дополнений и изменений в Проспект выпуска акций АО «Алматинские электрические станции» в связи с увеличением количества объявленных простых акций на 16 910 штук.

050002, Алматы қ., Достық даңғылы, 7 мекен-жайында орналасқан «Алматы электр станциялары» АҚ жарияланған қарапайым акциялардың саны 16 910 данаға көбеюіне байланысты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 2017 жылдың 26 қыркүйегінде «Алматы электр станциялар» АҚ Акциялар шығарылымының проспектісіне толықтырулар мен өзгертулерді мемлекеттік тіркеуден өткізгендігін хабарлайды.