Объявление о принятии решения о заключении крупной сделки

«АО «Алматинские электрические станции» (далее – АО «АлЭС») сообщает, что 5 сентября 2016 года Советом Директоров АО «АлЭС» (Протокол № 8/16) принято решение о заключении крупной сделки с АО «Народный банк Казахстана» путем увеличения лимита финансирования по Соглашению о предоставлении кредитной линии до 9 000 000 000 (девяти миллиардов) тенге и предоставления залогового обеспечения.

«Алматы электр станциялары» АҚ (бұдан әрі – «АлЭС» АҚ) «АлЭС» АҚ Директорлар Кеңесімен 2016 жылдың 5 қыркүйегінде (№ 8/16 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен Кредит желісін беру туралы келісім бойынша қаржыландыру лимитін 9 000 000 000 (тоғыз миллиард) теңгеге дейін ұлғайту және кепілмен қамтамасыз ету жолымен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.