Акционерное Общество «Алматинские электрические станции» уведомляет потребителей и иных заинтересованных лиц о проведении слушания по ежегодному отчету деятельности АО «АлЭС за 2013 год.

1. Субъект естественной монополии - Акционерное Общество «Алматинские электрические станции»;
Местонахождение субъекта естественной монополии - г.Алматы, пр.Достык,7;
2. Дата проведения ежегодного отчета – 18 апреля 2014 года в 11 часов 30 минут;
Место проведения ежегодного отчета - территория Карасайского района, пос.Алгабас, здание производственного департамента ЦПВТ;
3. Вид регулируемых услуг (товаров, работ) – предоставление подъездных путей.

«Алматы электр станциялары» акционерлік қоғамы тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғаларға 2013 жылғы «АлЭС» АҚ қызметінің жылдық есебі бойынша тыңдау жүргізетіндігі туралы хабарлайды:

1. Табиғи монополиялар субъектісі - «Алматы электр станциялары» акционерлік қоғамы;
Табиғи монополиялар субъектісінің мекенжайы – Алматы қ. Достық даңғылы, 7;
2. Жылдық есеп өткізілетін күн – 2014 жылғы 18 сәуір 11 сағат 30 минутта;
Жылдық есеп өтетін орын – Қарасай ауданының аумағы, Алғабас ауылы, ОҚТО өндірістік департаментінің ғимараты;
3. Реттелетін қызмет түрлері (тауарлар, жұмыстар) – кірме жолдарды ұсыну.